Algemene voorwaarden van Maika Destoop.

1. Identiteit

Maika Destoop
Oliebergstraat 47
8540 Deerlijk
Tel: +32 478 65 98 18
E-mail: maika.d.photography@gmail.com of info@moqbymaika.be
Ondernemingsnummer: BE 0842 051 357

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Maïka en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Maïka en klant.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Deze kunnen gelezen worden op de website.

3. Eenzijdige wijziging

De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde gewijzigd worden door Maika Destoop. Indien de overeenkomst nog niet volledig is afgerond, zullen de gewijzigde algemene voorwaarden ter beschikking gesteld worden.

4. Prijsoffertes, voorschotten, bestellingen, betalingen

Een prijsofferte voor gepersonaliseerde producten opgemaakt door Maïka blijft geldig tot 2 weken na de offertedatum tenzij anders vermeld.

Bij het bestellen van de gepersonaliseerde artikelen, wordt het bedrag volledig betaald. Op dat ogenblik is de bestelling definitief. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen akkoord te gaan met deze algemene verkoopvoorwaarden.

De prijzen van de producten kunnen op elk moment aangepast worden. De prijs die de klant krijgt op het ogenblik van de definitieve bestelling, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Eigen gerief kan gepersonaliseerd worden. Let wel: Maïka is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Er hangt altijd een risico aan vast dat er iets fout loopt. Bij voorkeur ziet Maïka best eens de artikelen op voorhand vooraleer te bevestigen als het kan gepersonaliseerd worden. De prijs is afhankelijk van de grootte en het item. Er zijn hiervoor geen standaardprijzen, daar wordt altijd een prijsofferte voor opgemaakt.

De betaling van de gepersonaliseerde artikelen gebeurt na het krijgen van de factuur, tenzij anders overeengekomen. Er worden geen gepersonaliseerde artikelen gemaakt zolang de betaling niet in orde is.

De klant wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.

5. Annuleren artikelen en omruilen

Annuleren van de gepersonaliseerde artikelen kan enkel en alleen als de factuur nog niet is betaald. En dat Maïka ook nog niet is begonnen aan het personaliseren van de gevraagde artikelen.

Omruilen van gepersonaliseerde artikelen kan niet worden toegestaan, mits dit om personalisatie gaan van artikelen.

6. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen van MOQbyMaika zijn 1 jaar geldig, de dag van uitgifte.

7. Verzendingen

Maïka verzendt voorlopig geen gepersonaliseerde artikelen. Indien dit bij uitzondering toch
gebeurt, dan is Maïka Destoop niet verantwoordelijk voor schade of verlies bij verzending. Verzendingskosten worden door de klant betaald aan Maïka Destoop.

8. Klachten

Klachten kunnen door de consument via een e-mail aan ondernemer bekend gemaakt worden (info@moqbymaika.be of maika.d.photography@gmail.com).
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

9. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van ondernemer en de producten van ondernemer voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van ondernemer.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

10. Copyright

Alle beelden op de webshop, facebook, instagram of andere socials zijn eigendom van Maïka Destoop.