Privacy policy voor onderneming Destoop Maïka met maatschappelijke zetel
te Oliebergstraat 47, 8540 Deerlijk, 0478/65 98 18
en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer
BE0842 051 357. www.maika-photography.be en www.moqbymaika.be

Artikel 1 – Privacy verklaring

Als onderneming streven wij ernaar om op een wettelijke, correcte en
transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken. In onderhavig
document informeren wij u welke persoonsgegevens wij van u verwerken en
wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn.

Artikel 2 – Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke

Binnen onze onderneming zijn alle persoonsgegevens enkel toegankelijk voor
personen die daar binnen hun specifiek takenpakket de verantwoordelijkheid
toe hebben. Voor uw bijkomende vragen rond identificatie kan u ons steeds
contacteren via: e-mail: maika.d.photography@gmail.com

Artikel 3 – Identificatie van de persoonsgegevens

Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld. Het gaat
hierbij onder meer om standaardidentificatiegegevens zoals:

 • Naam en Voornaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer, voor facturatiedoeleinden

Artikel 4 – Verantwoording van de verwerking

Om bepaalde diensten op kwalitatieve wijze te kunnen aanbieden heeft de
onderneming diverse persoonsgegevens als gedefinieerd onder artikel 3 van
onderhavig document nodig.
Uw gegevens worden afhankelijk van de concrete situatie gebruikt voor
volgende doeleinden:

 • Bij een eerste contactname met personen bij klanten/leveranciers of
  prospecten worden persoonsgegevens verzameld met onderstaande
  doeleinden:
 • Om de te sluiten overeenkomst op een correcte manier te
  kunnen uitvoeren en de dienstverlening beschreven in het
  contract te kunnen garanderen;
 • Om te voldoen aan wettelijke vereisten;
 • In het kader van risicobeheer en kwaliteitscontrole;
 • In het kader van relatiebeheer en beheer van
  klantendossiers;

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt in het kader van
geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Artikel 5 – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maika.d.photography@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 6 – Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Het beheer van uw account;
 • Het verwerken van uw bestellingen;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het makkelijk toegankelijk maken van de website (aan de hand van cookies);
 • Communicatie voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld een nieuwsbrief);
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Artikel 7 – Doorgifte van persoonsgegevens

De onderneming verbindt er zich toe uw persoonsgegevens niet door te geven
aan derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming. Naast kennisname door
interne medewerkers die daartoe uitdrukkelijk bevoegd zijn kunnen
onderstaande derde partijen eveneens kennis nemen van de vereiste personengegevens:

 • Accountantsbureau
 • ICT-dienstverlener
 • Sociale dienstverrichter
 • Social secretariaat
 • Drukkerij / fotolabo

Artikel 8 – Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals
omschreven onder artikel 4 te verwezenlijken.
Persoonsgegevens worden bovendien minimaal gedurende de wettelijk
verplichte termijnen bewaard.

Artikel 9 – Rechten van de betrokkene

Als betrokkene worden volgende rechten met betrekking tot persoonsgegevens u door de onderneming gegarandeerd. Aan elke vraag tot uitoefening van een individueel recht wordt binnen een redelijke termijn en kosteloos gevolg gegeven.

 • Recht op inzage – door uitoefening van dit recht kan u zowel inzage als
  kopie bekomen over welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Recht op verbetering – door uitoefening van dit recht kan u wijzigingen in
  uw persoonsgegegens steeds laten verbeteren of vervolledigen. Een
  aanpassing volgt op eenvoudig verzoek.
 • Recht op wissing – door uitoefening van dit recht kan u indien er zich
  onrechtmatigheden zouden voordoen in de verwerking verzoeken om
  uw persoonsgegevens te wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking – door uitoefening van dit recht
  kan u indien er zich onjuistheden voordoen en een vraag tot verbetering
  loopt of u meent dat er zich een onrechtmatigheid heeft voorgedaan,
  vragen dat de verwerking wordt beperkt. Dit betekent dat uw
  persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen
  verwerkt worden. Loutere opslag van de persoonsgegevens wordt
  hierdoor niet aangetast, noch eventuele verwerking in het kader van een
  gerechtelijke procedure, ter bescherming van natuurlijke personen of
  rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.
 • Recht op overdraagbaarheid – door uitoefening van dit recht kan u vragen
  om de door u aangeleverde gegevens terug te bezorgen of rechtstreeks
  aan een derde partij over te dragen in een toegankelijk formaat.
  Dergelijk recht kan door uitoefening van een specifieke
  proportionaliteitsoefening eventueel worden beperkt.
 • Recht op weigering automatische gegevensverwerking – door uitoefening
  van dit recht kan u aangeven dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens
  deel uitmaken van volledig geautomatiseerde gegevensverwerkingen en
  processen zonder menselijke tussenkomst.
 • Recht op intrekking van de toestemming – door uitoefening van dit recht
  kan u een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hierdoor
  wordt elke verdere verwerking stopgezet.
  Indien u één of meerdere van bovenstaande rechten wenst uit te
  oefenen dient u contact op te nemen via de gegevens gespecificeerd in
  artikel 2.

Artikel 10 – Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maïka Destoop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 11 – Beveiliging van de gegevens

Maïka Destoop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via maika.d.photography@gmail.com of info@moqbymaika.be

Artikel 12 – Wijziging privacy statement

Maïka Destoop kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aan- kondiging doen op onze website.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.